Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Gửi góp siêu linh hoạt

BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT
Áp dụng từ ngày 01/07/2018

KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng 6 tháng

9 tháng

1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
01 tháng 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
02 tháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
03 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
04 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
05 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
06 tháng - 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
07 tháng - - 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
08 tháng - - 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
09 tháng - - 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
10 tháng - - - 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
11 tháng - - - 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
12 tháng - - - 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
13 tháng - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
15 tháng - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
18 tháng - - - - 7.2 7.2 7.2 7.2
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 7.3 7.3 7.3 7.3
36 tháng trở lên - - - - - 7.4 7.4 7.4
Lên đầu trang