Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm Yêu thương cho con

Áp dụng từ ngày 21/11/2016

Đơn vị: %/năm

Kỳ hạn gửi tiền thực tế của từng kỳ gửi tiềnThời hạn của Tài khoản tiết kiệm
1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
1 tháng 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
2 tháng 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
3 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
4 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
5 tháng  5.50  5.50 5.50 5.50 5.50
6 tháng  6.20  6.20  6.20  6.20  6.20
7 tháng 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20
8 tháng  6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
9 tháng 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
10 tháng 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
11 tháng 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
12 tháng 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
13 tháng - 7.00 7.00 7.00 7.00
Từ 15 tháng- dưới 24 tháng - 7.20 7.20 7.20 7.20
24 tháng  -  7.30  7.30 7.30 7.30
Từ 25 tháng - dưới 36 tháng - - 7.30 7.30 7.30
36 tháng - - 7.40 7.40 7.40
Từ 37 tháng - 48 tháng - - - 7.40 7.40
Từ 49 tháng - 60 tháng - - - - 7.40

 

Lên đầu trang