12/12/2017

Thông báo thay đổi Điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ OceanBank

Kính gửi Quý đơn vị sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ trên POS OceanBank!

OceanBank xin thông báo tới Quý đơn vị về việc thay đổi Bản điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ OceanBank (Điều kiện điều khoản).

Bản Điều kiện điều khoản mới có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2017.

Chi tiết bản Điều kiện điều khoản mới Quý đơn vị truy cập đường link sau để biết chi tiết:

http://oceanbank.vn/data/upload/file/DIEU-KHOAN-SU-DUNG-THE-VA-QUI-DINH.pdf

Trường hợp Quý đơn vị không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại bản Điều kiện điều khoản mới này Quý đơn vị có quyền gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ Ngân hàng với OceanBank (HĐDVTTTNH) bằng văn bản theo quy định tại Điều 5 của HĐDVTTTNH trong vòng 15 ngày kể từ ngày OceanBank thông báo trên website: www.oceanbank.vn.

Sau 15 ngày kể từ ngày OceanBank thông báo về việc thay đổi nội dung bản Điều kiện điều khoản mà không nhận được văn bản đề nghị chấm dứt HĐDVTTTNH thì được xem là Quý đơn vị đã đồng ý với các nội dung tại bản Điều kiện điều khoản mới này và không phải ký Phụ lục hoặc văn bản khác để ghi nhận việc thay đổi bản Điều kiện điều khoản mới này trừ trường hợp Quý đơn vị có yêu cầu.”

Lên đầu trang