Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO (HO)

Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên thuộc Khối Quản trị rủi ro

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Mô tả công việc xem chi tiết:

- Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Phòng Quản trị Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro: TẠI ĐÂY

- Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động - Phòng Quản trị Rủi ro hoạt động - Khối Quản trị rủi ro: TẠI ĐÂY 

Chuyên viên Quản trị rủi ro tín dụng - Phòng Quản trị Rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro: TẠI ĐÂY  

2. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý:

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – CV CS - NGUYEN VAN A ; HN - CV QTRRTD - NGUYEN VAN B

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 30/03/2020

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6312/6590/6312.

Lên đầu trang