Ban lãnh đạo

 • Hội đồng thành viên

  Chủ tịch Hội đồng thành viên

  Ông Đỗ Thanh Sơn

  Ông Nguyễn Hoài Đức 
  Thành viên HĐTV

  Bà Nguyễn Thị Hương 
  Thành viên HĐTV

  Bà Chu Thị Thanh Tú
  Thành viên HĐTV

  Ông Ngô Anh Tuấn
  Thành viên HĐTV

  Bà Nguyễn Thị Hiền
  Cố vấn

 • Ban kiểm soát

  Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Phụ trách Ban kiểm soát

  Bà Trần Thu Trang
  Thành viên

 • Ban điều hành

  Tổng Giám đốc

  Ông Ngô Anh Tuấn

  Ông Nguyễn Thế Hoàng 
  Phó Tổng Giám đốc

  Ông Hoàng Minh Thái 
  Phó Tổng Giám đốc

  Ông Trần Trung Dũng 
  Phó Tổng Giám đốc

  Ông Ngô Ngọc Đông 
  Phó Tổng Giám đốc

   

 
Lên đầu trang