Ban lãnh đạo

 • Hội đồng thành viên

  Chủ tịch Hội đồng thành viên

  Ông Ngô Anh Tuấn

  Ông Trần Trung Dũng 
  Thành viên HĐTV

  Ông Nguyễn Hoài Đức 
  Thành viên HĐTV

  Bà Nguyễn Thị Hương 
  Thành viên HĐTV

  Bà Chu Thị Thanh Tú
  Thành viên HĐTV

  Bà Nguyễn Thị Hiền
  Cố vấn HĐTV

 • Ban điều hành

  Tổng Giám đốc 

  Ông Trần Trung Dũng

   

   

  Ông Nguyễn Thế Hoàng 
  Phó TGĐ thường trực

   

  Ông Hoàng Minh Thái 
  Phó Tổng giám đốc

  Ông Nguyễn Hoài Đức
  Phó Tổng giám đốc

  Ông Hồ Tuấn Anh
  Phó Tổng giám đốc

  Bà Bùi Thị Mai Thương 
  Kế toán trưởng

 • Ban Kiểm soát 

  Ông Lê Văn Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát

  Bà Trần Thu Trang
  Thành viên

  Bà Hoàng Thị Mỹ Linh
  Thành viên

Lên đầu trang