Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ CP Xây dựng và Phát triển Đô thị (lần 3)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang