21/04/2020

Thủ tục giao dịch tiền gửi có kỳ hạn giữa OceanBank và Khách hàng Cá nhân

Thủ tục giao dịch tiền gửi có kỳ hạn giữa OceanBank và Khách hàng Cá nhân :

I.         Thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn

1.        Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu gửi tiền của khách hàng:

-        Khách hàng (KH) trực tiếp đến quầy giao dịch của OceanBank gặp Giao dịch viên (GDV) đề nghị gửi tiền gửi có kỳ hạn (TGCKH). Nếu KH chưa có Tài khoản thanh toán (TKTT), GDV hướng dẫn KH xuất trình giấy tờ xác minh thông tin, mở TKTT theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ;

-        GDV cung cấp thông tin về Thỏa thuận tiền gửi mẫu, nguyên tắc, điều kiện giao dịch chung cho KH biết trước khi ký kết Thỏa thuận tiền gửi.

2.        Bước 2. Ký kết Thỏa thuận tiền gửi:

-        KH nộp/chuyển tiền vào TKTT (nếu cần) để gửi TGCKH;

-        GDV soạn thảo Thỏa thuận tiền gửi theo mẫu của OceanBank, chuyển KH ký xác nhận (ký nháy từng trang); chuyển Cán bộ kiểm soát (CBKS) kiểm soát, ký nháy và trình Cấp có thẩm quyền ký phê duyệt, đóng dấu theo đúng quy định của OceanBank.

3.        Bước 3. Hạch toán gửi tiền

-        GDV hạch toán trích tiền từ TKTT của KH, khai báo thông tin Thỏa thuận tiền gửi trên hệ thống phần mềm của Ngân hàng, chuyển CBKS phê duyệt;

-        GDV in thông tin từ hệ thống phần mềm của Ngân hàng lên phần đầu trang thứ nhất của Thỏa thuận tiền gửi (gồm: số Thỏa thuận tiền gửi, số bản ghi mở tài khoản TGCKH, ngày giờ in);

-        GDV trả cho KH: 01 bản gốc Thỏa thuận tiền gửi có in thông tin từ hệ thống phần mềm của Ngân hàng; Lưu chứng từ của Ngân hàng theo quy định.

II.     Thủ tục chi trả tiền gửi có kỳ hạn (không bao gồm chi trả tự động theo thỏa thuận tại Thỏa thuận tiền gửi)

1.        Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu rút tiền của KH:

-        KH trực tiếp đến quầy giao dịch xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin, Thỏa thuận tiền gửi (không bắt buộc trong trường hợp chi trả tại ĐVKD mở TGCKH) cho GDV;

-        GDV hướng dẫn KH điền “Giấy đề nghị tất toán tiền gửi có kỳ hạn”; kiểm tra thông tin trên Đề nghị tất toán, thông tin KH, Thỏa thuận tiền gửi và thông tin TGCKH trên hệ thống phần mềm ngân hàng đảm bảo chính xác, hợp pháp, hợp lệ.

2.        Bước 2. Hạch toán chi trả:

-        GDV in Phiếu tính lãi chuyển KH kiểm tra và thực hiện hạch toán tất toán TGCKH, chuyển gốc và lãi vào TKTT của KH; in, ký chứng từ; chuyển hồ sơ, chứng từ cho CBKS;

-        CBKS kiểm soát hồ sơ, chứng từ tất toán đảm bảo chính xác, thực hiện phê duyệt giao dịch, ký kiểm soát, sau đó trả lại hồ sơ, chứng từ cho GDV.

3.        Bước 3. Trả chứng từ cho KH và lưu chứng từ của Ngân hàng

-        GDV trả cho KH: 01 liên chứng từ tất toán TGCKH có in thông tin từ hệ thống phần mềm của Ngân hàng, 01 liên Phiếu tính lãi;

-        Lưu chứng từ của Ngân hàng theo quy định.

Lưu ý: Các trường hợp gửi, chi trả đặc thù và các thủ tục giao dịch khác Quý khách thực hiện theo hướng dẫn tại Quầy giao dịch của OceanBank.

Hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung về TGCKH:

Mẫu thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (TGCKH)

Điều kiện và điều khoản của tài khoản TGCKH

Lên đầu trang